منوی سایت

بهینه سازی مصرف انرژی در یك ساختمان تجاری اداری

بهینهسازیمصرفانرژیدریكساختمانتجاری- اداریدرشهرتهرانباانتخاب مناسبچیلروبرجخنككنبهمنظورسرمایشمركزی

مهدینوروزی: دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی انرژی ، دانشكده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و

تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی

آبتینعتایی: استادیار گروه مهندسی انرژی ، دانشكده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه

آزاد اسلامی

چكیده:

مساله انرژی در كشور ما سال ها مورد توجه شایسته ای نبوده است و یارانه های آشكار و پنهان دولتی همواره مردم را از توجه واقعی به ارزش انرژی باز داشته اند. در سال های اخیر، توجه به میزان مصرف انرژی و همچنین صرفه جویی در مصرف، به عنوان یك ضرورت قطعی و چاره ناپذیر پدیدار گشته است. سرعت رشد مصرف داخلی انرژی به حدی است كه با روند موجود توسعه منابع نفتی، شاید با گذشت چند سال و اندی، دیگر قادر به صادرات نفت نباشیم.انرژی مصرفی در ساختمان ها بیش از یك سوم انرژی مصرفی كشور را به خود اختصاص داده، كه به نظر میرسد ارزش آن به قیمت جهانی سالیانه بالغ بر 6 میلیارد دلار می گردد. سامانه های تهویه مطبوع به مانند چیلرها و برج های خنك كن مانند اكثر سامانه های مكانیكی مقدار زیادی انرژی الكتریكی مصرف می كنند. تحقیقات نشان می دهد كه حدود نیمی از انرژی مصرفی در بخش ساختمان، صرف سرمایش و گرمایش می شود.

كمبود منابع انرژی و نوسان قیمت آن ها موجب شده است كه كارشناسان به ایجاد تغییراتی در طراحی كلی سامانه های تهویه مطبوع و كاربردهای آن اقدام نمایند كه البته بیشتر این تغییرات ، بهره گیری از تكنولوژی های كم مصرف انرژی برای تهویه مطبوع ساختمانها می باشد. در این مقاله در مورد مصرف انرژی در سیستم های تهویه مطبوع و تاثیر كم آبی بر انتخاب مناسب سیستم های چیلر و برج خنك كن ، بحث خواهد شد.

كلمات كلیدی: بهینه سازی ، انرژی ، چیلر ، برج خنك كن ، سرمایش مركزی

مقدمه:

تكنولوژی های كم مصرف انرژی، برای سرمایش ساختمان ها از روش هایی ارزان قیمت برای تامین شرایط آسایش در تابستان بهره می برند. این روش های كم مصرف انرژی هزینه عملكرد كمی نسبت به سیستم های سرمایش مرسوم  چیلرها و برج های خنك كننده تراكم بخار و جذبی  دارند. اگر بخواهیم در چگونگی شكل گیری سیستم های كم مصرف انرژی دقیق شویم درمی یابیم كه بسیاری از روش های كم مصرف انرژی برای سرمایش برگرفته از روش های سنتی سرمایش می باشند كه بشر سال ها پیش از این به آنها دست یافته است. برای مثال در بسیاری از مناطق روستایی ایران كه قدمتی بیش از 200 سال دارند، خانه ها دارای دیوارهای بسیار ضخیم از جنس كاه گل می باشند. این ضخامت ، ورود حرارت به داخل اتاق را در روزهای گرم تابستان به تاخیر می اندازد، از طرفی به دلیل جرم حرارتی بالا، این دیوارها خنكی شب را برای مدت طولانی در خود حفظ و در طول روز بعد تا ساعت ها دمای فضای داخل را در حد مطلوب حفظ می كنند. همان طور كه اشاره شد ، شكل های اولیه تكنولوژی های كم مصرف انرژی برای سرمایش، سالهاست كه در بناهای تاریخی مورد استفاده قرار گرفته و می گیرند. این تكنولوژی ها در اشكال پیشرفته نیز امروزه در حال گسترش میباشند. اگرچه هنوز تحقیقات زیادی برای استفاده آسان تر از این سیستم ها نیاز می باشد. با توجه به افزایش جمعیت در مناطق گرمسیر و همچنین گران شدن منابع انرژی موجود، درآینده قطعا تقاضا برای استفاده از تكنولوژی های كم مصرف انرژی جهت تهویه ساختمان ها افزایش می یابد. بنابراین شایسته است كه در كشور ما نیز سازمان ها و وزارتخانه های مسئول در زمینه انرژی توجه بیشتری به این مسئله مبذول دارند.

2-مصارف عمده آب در سیستم های تهویه مطبوع

از روزگاران قدیم، آب به عنوان مایه حیات و آبادانی مورد توجه انسان بوده است. بسیاری از شهرها در مناطقی ایجاد شده اند كه در نزدیكی آنها منابع قابل استحصال آب وجود داشته است. همچنین شهرهای متعددی نیز به دلیل خشكسالی و كمبود آب متروك و رها شده اند. با پیشرفت تكنولوژی و سطح رفاه و بهداشت جوامع، وابستگی انسان به آب افزایش یافته به گونه ای كه در دهه های اخیر مقدار مصرف سرانه آب به عنوان شاخص پیشرفته بودن كشورها مورد بررسی قرار می گیرد. مصارف عمده آب را به چند گروه می توان تقسیم كرد:

- مصارف بهداشتی و آشامیدنی از قبیل شرب، پخت و پز، استحمام، شستشوی البسه و ظروف و ...

- مصارف كشاورزی و فضای سبز

- مصارف صنعتی

- مصارف خدماتی از قبیل سیستم های تهویه مطبوع، آتش نشانی، شستشوی خودرو، شستشوی محوطه و ....

در سیستم های رایج تهویه مطبوع، برجهای خنك كن كه در سیستم های سرمایش كاربرد دارند عمده ترین مصرف

كننده آب می باشند. بنابراین در این مقاله فقط سیستم های سرمایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سیكل های تبرید كه اساس كار دستگاه های چیلر هستند به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

1-سیكل های تراكم بخار

این سیكل در واقع عبارتست از جوشش و تقطیر آب در یك دمای مشخص، كه این دما به فشار سیستم بستگی دارد. محدوده این سیكل بین نقطه انجماد و دمای بحرانی سیال عامل می باشد.در فرآیند جوشش سیال عامل می بایست گرمای نهان تبخیر را دریافت نماید و در فرآیند تقطیر این گرما می بایست به محیط منتقل شود.اجزای اصلی كه در تمامی سیكل های تبرید تراكمی وجود دارند عبارتند از اواپراتور،كندانسور،كمپرسور و شیر انبساط (یا لوله مویین).در كلیه سیستم های تبرید از ماده ای به نام مبرد در یك مدار بسته و نفوذ ناپذیر استفاده میشود. در این سیكل از یك كمپرسور برای متراكم كردن گاز (بخار مبرد) استفاده می شود و به همین دلیل سیكل حاصله را سیكل تراكمی و گاهی سیكل تراكم بخار می گویند.ماده سرما زا در یك قسمت از سیكل، حرارت محیط خود محیط سرد) را جذب كرده و در قسمت دیگر آن را دفع می كند.به عبارت دیگر كمپرسور، مبرد را در وضعیتی قرارمی دهدكه حرارتی را كه قبلا و از محیطی با فشار كم جذب كرده بود، پس بدهد. شكل زیر شماتیكی از سیكل تبرید تراكم بخار را نشان میدهد.

شكل 1 شماتیكی از سیكل تبرید تراكمی

1 فرایند تراكم ایزونتروپیك است كه در كمپرسور رخ می دهد و طی آن فشار سیال عامل افزایش می - فرآیند 2 2 و در فشار ثابت، حرارت موجود در سیال خروجی از كمپرسور به محیط دفع می شود. - یابد. در طی فرایند 3 3 نمایانگر فرایند انبساط ایزونتروپیك است كه در یك لوله موئین یا شیر انبساط صورت می گیرد و در - فرایند 4 4 در اواپراتور یا چیلر،حرارت به سیال عامل منتقل میشود و بدین ترتیب سیكل كامل می گردد. به طور - فرایند 1 كلی برای انتقال حرارت از محلی به محل دیگر، وجود اختلاف درجه حرارت، لازم است و در یك سیكل تبرید برای كسب این اختلاف درجه حرارت، به یك قسمت فشار بالا و یك قسمت فشار پایین ، نیاز می باشد. بخش فشار پایین از خروجی شیر انبساط تا ورودی كمپرسور را شامل می شود. مقدار فشار این قسمت به نوع سیستم و دمای ورودی اواپراتور و همچنین دمای محیط سرد بستگی دارد. بایستی در نظر داشت كه فشار از خروجی شیر انبساط تا ورودی كمپرسور ثابت می باشد. بخش فشار بالا از خروجی كمپرسور تا ورودی شیر انبساط را شامل می شود.در سیكل

تراكمی بخار همواره رابطه زیر برقرار است:

كار خالص انجام شده در كمپرسور- حرارت جذب شده در اواپراتور(چیلر) = دفع حرارت در كندانسور یا:

QH = QL + W (1)

ضریب عملكرد سیكل های تبرید عبارتست از:

كار ورودی به سیكل / اثر سرمایشی = ضریب عملكرد

COP = QH / Win (2)

تجهیزات تبرید( از قبیل چیلرها، كولرهای گازی، پكیج ها و ...) كه دارای كمپرسورهای رفت و برگشتی، گریز از مركز، و دنده ای یا پیچی هستند همگی در سیكل تبرید تراكم بخار كار می كنند.

- سیكل های تبرید جذبی

سیكل جذبی فرآیندی است كه اثر تبرید در آن با استفاده از دو سیال و مقداری حرارت كه توسط ژنراتور به سیستم داده می شود ایجاد می شود. البته این حرارت به مراتب بیشتر از انرژی الكتریكی ای است كه در سیستمهای تراكمی مشابه به سیستم داده می شود. در این سیكل نیز مانند سیكل تراكمی مبرد در فشار پایین و در اواپراتور حرارت را دریافت و در كندانسور و در بخش فشار بالا این حرارت را به محیط با درجه حرارت بالا پس میدهد. تنها، روش ایجاد اختلاف فشار و به گردش درآوردن مبرد، اصلی ترین تفاوت میان این دو سیكل است.  در سیستم تبرید تراكمی مبرد، بوسیله كمپرسور به گردش درمی آید اما در سیكل جذبی این كار توسط یك سیال ثانویه ( جاذب ) انجام می شود كه برای گردش از پمپ استفاده می كند. به دلایلی همچون كاهش درجه حرارت مورد نیاز برای سیكل و صرفه جویی در مصرف انرژی الكتریكی، سیكل جذبی میتواند در موارد دسترسی به انرژی زمین گرمایی و یا سوخت ارزان گزینه ای مناسب باشد.

در چیلرهای جذبی اولیه از آمونیاك به عنوان ماده جاذب استفاده می شد كه به علت سمی بودن در سالهای بعد لیتیوم بروماید جایگزین آن شد. در چیلرهای جذبی رایج از لیتیوم بروماید به عنوان جاذب و از آب به عنوان مبرد استفاده می شود. نسل های ابتدایی چیلرهای جذبی از نوع یك مرحله ای یا تك اثره بودند ولی با پیشرفت تكنولوژی و به منظور افزایش كارایی چیلرها، چیلرهای دو مرحله ای یا دو اثره نیز تولید گردیدند. در چیلرهای جذبی به جای انرژی الكتریكی ای كه در سیكل های تبرید تراكم بخار برای به حركت در آوردن سیال عامل مصرف می شود، از انرژی حرارتی استفاده می شود. این انرژی حرارتی می تواند توسط حرارتهای بازیافت شده، آب گرم، آب داغ، بخار آب، و یا احتراق مستقیم سوخت تامین گردد. چیلرهای جذبی دو مرحله ای شعله مستقیم كه در آنها انرژی حاصل از احتراق سوخت بطور مستقیم استفاده می شود. اجزا اصلی چیلرهای جذبی دو مرحله ای عبارتند از: اواپراتور، جذب كننده، مولد با درجه حرارت بالا، مولد با درجه حرارت پایین، كندانسور، جداكننده مایع و بخار، مبدل حرارتی با درجه بالا، مبدل حرارت با درجه حرارت پایین، پمپ محلول با درجه حرارت بالا، پمپ محلول با درجه حرارت پایین، پمپ محلول، و پمپ مبرد، در سیكل ها جذبی نیز كارایی تجهیزات تبرید با ضریبی موسوم به ضریب عملكرد سنجیده می شود. این ضریب عبارتست از:

انرژی حرارتی سوخت مصرفی / اثر سرمایشی = ضریب عملكرد یا  COP 3

-3 سیستم ها و تجهیزات دفع حرارت در سیكل های تبرید تراكم بخار و تبرید جذبی مجموع انرژی هایی كه در اواپراتور جذب می شود و حرارت یا كاری كه در سیكل به عنوان نیروی محركه استفاده می گردد باید در كندانسور به اتمسفر(یا آب دریا، رودخانه و ...)

حرارت ،(DX) دفع شود. لازم به ذكر است كه در كولرهای گازی و تجهیزات سرمایشی دارای كویل انبساط مستقیم جذب شده در اواپراتور مستقیما از هوایی كه باید سرد شود گرفته می شود ولی در چیلرها، حرارت از آب در حال گردش و مورد استفاده در فن كویل ها، هوارسان ها و ... جذب میگردد و بدین ترتیب این آب سرد به فن كویل یاهوارسان برگردانده خواهد شد.تجهیزات دفع، تجهیزاتی هستند كه عمل دفع حرارت را در سیكل های تبرید انجام می دهند و كندانسور نامیده میشوند. چهار نوع اصلی كندانسور كه در سیستم های تبرید استفاده می شوند، عبارتند از:

-كندانسور خنك شونده با آب یكبار گذر:

در این كندانسور كه در سیكل باز كار می كند میتوان از آب دریاچه، رودخانه، یا دریا بطور مستقیم برای جذب حرارت استفاده كرد. این آب پس از جذب حرارت در كندانسور، مجددا به منبع اصلی خود دریاچه، رودخانه، دریا و... برگشت داده می شود.

- كندانسور خنك شونده با آب در گردش:

در این نوع كندانسور از آب خنك شده در برج خنك كن برای جذب حرارت كندانسور استفاده می گردد. آب خروجی از كندانسور كه مقداری حرارت جذب كرده است به بالای برج خنك كن هدایت می گردد و پس از پاشیده شدن بر روی قطعات پر كننده درون برج و تماس با هوای عبوری از درون آنها، تبخیر و همراه هوا از برج خارج میشود. چون گرمای نهان تبخیر قطراتی كه بخار می شوند از سایر قطرات آب گرفته می شود، بنابراین درجه حرارت قطرات تبخیر نشده كاهش خواهد یافت. این قطرات به درون حوضچه زیر برج می ریزند و توسط پمپ مجددا به دستگاه چیلر برمی گردند تا دوباره حرارتی كه باید در كندانسور دفع شود را جذب كنند و بدین ترتیب سیكل تكرار می گردد.

- كندانسور خنك شونده با هوا:

در این نوع كندانسور كه فقط در سیكل های تبرید تراكم بخار استفاده می شود حرارتی كه باید در كندانسور از سیكل دفع شود مستقیما از سیال مبرد به هوای محیط بیرون منتقل میگردد و نیازی به استفاده از آب نمی باشد.

- كندانسور های تبخیری:

در كندانسورهای تبخیری، حرارت بطور مستقیم از كویل و به واسطه اثر سرمایش تبخیری دفع میشود. در حقیقت این نوع كندانسور، یك كندانسور خنك شونده با هوا است كه برای افزایش كارایی آن و یا به دلیل محدودیت های فنی لازم است بر روی آن آب پاشیده شود.

-4 محدودیت كاربرد كندانسورها

1-4 كندانسورهای خنك شونده با آب یك بار گذر

عامل تعیین كننده در انتخاب این كندانسورها، درجه حرارت منبع آب در دسترس(دریا، دریاچه، رودخانه و ....) 85در -89 F میباشد.معمولا درجه حرارت ورود آب خنك كننده به كندانسور چیلرهای تراكمی و جذبی را میتوان نظر گرفت.

2-4 كندانسورهای خنك شونده با آب در گردش

در این كندانسورها كه در چیلرهای تراكمی و جذبی قابل استفاده هستند، حرارتی كه در كندانسور به آب خنك كن در گردش داده می شود باید در برج خنك كن و بواسطه عمل تبخیر به هوای بیرون منتقل گردد.چنانچه رطوبت نسبی(یا درجه حرارت مرطوب) هوا زیاد باشد، قابلیت جذب رطوبت هوا كاهش می یابد و عملكرد برج خنك كن با نقصان همراه خواهد بود. كمترین درجه حرارت قابل حصول برای آب در برجهای خنك كن، حدود 7 درجه بالاتر از درجه حرارت مرطوب هوای محیط است. بنابراین در اقلیم هایی كه درجه حرارت مرطوب( رطوبت نسبی) هوا زیاد است، برجهای خنك كن و این نوع كندانسورها عملكرد رضایتبخشی نخواهند داشت. برای یك ظرفیت سرمایشی مشخص، هر چه درجه حرارت مرطوب محیط بیشتر باشد، ظرفیت و ابعاد برج خنك كن مورد نیاز بیشتر و بزرگتر خواهد بود كه علاوه بر افزایش سرمایه گذاری اولیه، هزینه های بهره برداری را نیز افزایش می دهد.

3-4 كندانسور های خنك شونده با هوا

در این نوع كندانسور، درجه حرارت سیالی كه حرارت خود را به محیط دفع كرده و از كندانسور هوایی بر می گردد بستگی به درجه حرارت حباب خشك هوای محیط دارد. معمولا حداقل درجه حرارت قابل حصول در این كندانسورها چند درجه بالاتر از درجه حرارت حباب خشك هوای محیط است. اگر چه این نوع كندانسور برای مناطق مرطوب كه درجه حرارت مرطوب آنها بالا است و یا در مناطقی كه با كمبود آب یا نامناسب بودن كیفیت آب مواجه هستند بسیار مناسب است ولی استفاده از آن در چیلرهای جذبی با توجه به وظیفه ای كه آب كندانسور بر عهده دارد ناممكن می باشد.

-4-4 كندانسورهای تبخیری

در این نوع كندانسور كه تركیبی از كندانسورهای خنك شونده با هوا و آب می باشد، حداقل درجه حرارت قابل حصول برای آب بستگی به درجه حرارت مرطوب محیط دارد.

-5 مقایسه اقتصادی گزینه های سیستم تولید برودت

در این بخش مقایسه ای بین سیستم های تولید برودت اشاره شده در ذیل برای یك مجتمع تجاری- اداری با زیربنای كل 12500 مترمربع كه مشتمل بر 48 باب فروشگاه و 18 واحد اداری می باشد، انجام می گیرد.

1. چیلر تراكمی بخار با برج خنك كن و پمپ های برج خنك كن

2.چیلر تراكمی بخار با كندانسور هوایی

3. چیلر جذبی با برج خنك كن و پمپ های برج خنك كن

در این مقایسه، مفروضات ذیل در نظر گرفته شده اند:

2 تن تبرید × - ظرفیت خالص برودتی چیلرهای مورد نیاز 210

99 معادل با 37.2 سانتیگراد F - درجه حرارت حباب خشك محیط

70 معادل با 21.2 سانتیگراد F - درجه حرارت مرطوب محیط

95F /85 F - درجه حرارت ورود و خروج آب به كندانسور چیلر تراكمی

99.5 F / 89.5F - درجه حرارت ورود و خروج آب به كندانسور چیلر جذبی

115 معادل با 46 درجه سانتیگراد F - درجه حرارت تقطیر در كندانسورهای هوایی

44.6 F / 53.6F - درجه حرارت ورود و خروج آب سردكننده به چیلر

در جدول شماره 1 مقادیر مصرف ساعتی آب، برق وگاز درمورد هریك از سه گزینه مطرح شده نشان داده شده است.

2×210 R.T جدول 1 – مصرف ساعتی گزینه های سیستم های تولید برودت به ظرفیت

در جدول شماره 2 مقدار مصارف آب، برق و گاز در هر ساعت برای بخش های مختلف مجتمع و درصد مصارف سیستم های تولید برودت نسبت به مصرف كل نشان داده شده است.

جدول 2 - مصارف بخش های مختلف و درصد مصارف سیستم تولید برودت نسبت به مصرف كل

جدول شماره 3 نشان دهنده مقدار سرمایه گذاری لازم به دلیل اضافه شدن مصارف هر یك از گزینه های و نیز هزینه خرید تجهیزات گزینه های سیستم تولید برودت می باشد. در جدول مذكور تاثیر این سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری كل نشان داده شده است.

جدول 3 – سرمایه گذاری اولیه (میلیون ریال)

اگر ساعات كار مجتمع در فصل تابستان را 12 ساعت و ضریب بارشدگی متوسط سیستم های تولید برودت را 75 و تعداد روزهای گرم سال كه نیاز به كاركرد سیستم های تولید برودت دارند را 110 روز در نظر بگیریم، مقدار مصرف و هزینه كل مصارف سالانه آب، برق و گاز سیستم های تولید برودت در گزینه های موردنظر به شرح جدول شماره 4 خواهد بود.

جدول شماره 4 – مصارف سالانه گزینه های سیستم های تولید برودت به ظرفیت

مقایسه فنی گزینه های سیستم تولید برودت

هر كدام از گزینه های مورد بررسی دارای محدودیت ها، مزیت ها و معایب فنی هستند كه در ذیل بدانها اشاره خواهد شد. در این بخش فقط به جنبه های فنی توجه خواهد شد و جنبه های اقتصادی در بخش 5 بررسی شدند.

الف) عملكرد برج های خنك كن شدیدا متاثر از اختلاف درجه حرارت حباب خشك و مرطوب هوا می باشد. به همین دلیل استفاده از این برج ها در مناطقی كه رطوبت هوا زیاد است با احتیاط باید صورت پذیرد. تمام گونه های چیلرهای جذبی و نیز چیلرهای كمپرسوری با كندانسور آبی نیازمند استفاده از این نوع برج هستند.

ب) عملكرد كندانسورهای هوایی متاثر از درجه حرارت حباب خشك هوا می باشد و چون درجه حرارت تقطیر این نوع

131 ) برسد، لذا در مناطق مرطوب كه دمای حباب خشك آنها F) كندانسورها می تواند به بیش از 55 درجه سانتیگراد

از مقدار فوق تجاوز نكند نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این نوع كندانسور فقط برای چیلرهای تراكمی

قابل استفاده هستند.

ج) انواع سیستم های تولید برودت كه در آنها برای دفع حرارت از برج خنك كن استفاده می شود نیازمند كنترل و

برنامه ریزی مناسب برای حفظ كیفیت توصیه شده برای آب در گردش مدار كندانسور هستند. عدم توجه به این نیاز و وجود سختی یا سایر یونهای مضر می تواند باعث خوردگی برج خنك كن، لوله های برج، لوله های كندانسور چیلرها و یا افت عملكرد و ظرفیت چیلرها ( به دلیل رسوب گیری سطوح لوله های كندانسور) شود. د) چیلرهای تراكمی به علت وجود قطعات متحرك دارای استهلاك بیشتری نسبت به چیلرهای جذبی هستند. هزینه استهلاك تاسیسات برودتی بستگی به نحوه مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات دارد.

ه) سیستم های چیلر تراكمی با كندانسور هوایی همراه با مصارف زیاد برق هستند. سیستم های چیلرهای تراكمی با

كندانسور آبی( برج خنك كن) علاوه بر مصرفی زیاد برق، مصرف آب نسبتا زیادی نیز دارند. در چیلرهای جذبی علاوه بر مصرف زیاد آب باید به مصرف زیاد گاز نیز توجه داشت.

و) چیلرهای تراكمی دارای ابعاد و وزن كمتری نسبت به چیلرهای جذبی هم ظرفیت می باشند و بنابراین در فضای

موتورخانه (سطح و ارتفاع) میتوان صرفه جویی كرد. مساحت نصب كندانسورهای هوایی در روی بام حدود 1.5 برابر برج

خنك كن است و وزن آن حدود 50 % برج خنك كن خواهد بود.

ز) چیلرهای تراكمی سروصدای بیشتری از چیلرهای جذبی دارند (بخصوص نوع با كمپرسور رفت و برگشتی). بنابراین در

كاربریهایی كه این دستگاه بناچار باید در مجاورت محل های آرام مانند سالن سینما، اتاق مهمانان هتل، اتاق بیماران و ...

نصب شود باید تمهیدات خاصی برای از بین بردن صدا و ارتعاش آنها پیش بینی گردد.

 نتیجهگیری

گزینه چیلر تراكمی با برج خنك كن با توجه با اینكه هم مصرف برق زیاد و هم مصرف آب زیادی دارد، فاقد توجیه فنی- اقتصادی می باشد. در جداول 3 و 4 دیده می شود كه هزینه سالانه مصارف آب، برق و گاز در سیستم چیلر جذبی حدود 95000000 ریال كمتر از چیلرتراكمی با كندانسور هوایی می باشد ولی در عوض، سرمایه گذاری اولیه سیستم چیلر جذبی حدود 542000000 ریال بیشتر خواهد بود. اگر سود سالانه این افزایش سرمایه گذاری با نرخ بانكی سپرده های بلند مدت محاسبه شود، مقدار آن تقریبا با افزایش هزینه های مصرف چیلر تراكمی برابر خواهد بود و بنابراین دو سیستم از نظر اقتصادی شرایط یكسانی خواهند داشت.اگر چه راندمان تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به برودت درسیستم های چیلر جذبی بیشتر از سیستم های تراكمی است (زیرا در تامین برق مورد نیاز چیلرهای تراكمی راندمان40درصد در نظر گرفت) و از دیدگاه كلان كشور - تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به برق را در وضعیت فعلی می توان 45 استفاده از چیلرهای جذبی مقرون به صرفه تر است ولی یك عامل اصلی كه باید در انتخاب سیستم تولید برودت مناسب برای پروژه ها لحاظ گردد، محدودیت های فنی و دسترسی به منابع آب، برق و گاز می باشد. بنابراین انتخاب سیستم چیلر جذبی هنگامی ارجح است كه:

- برق مورد نیاز چیلرهای تراكمی را نتوان تامین كرد.

- آب به مقدار كافی و خصوصیات قابل قبول در دسترس باشد و مشكل كم آبی وجود نداشته باشد.

- سوخت های فسیلی (گاز و گازوئیل) در محل به آسانی تامین باشد.

- رطوبت نسبی هوای منطقه (از نظر عملكرد برج خنك كن) بالا نباشد.

انتخاب سیستم چیلر تراكمی با كندانسور هوایی هنگامی ارجح است كه:

- برق مورد نیاز در محل پروژه به راحتی قابل تامین باشد.

- منطقه با كم آبی مواجه باشد و یا كیفیت آب موجود قابل قبول نباشد.

- تامین سوخت های فسیلی مورد نیاز چیلرهای جذبی به دشواری میسر باشد.

- رطوبت نسبی هوای منطقه زیاد باشد.

به عنوان یك وظیفه اجتماعی همه موظف هستند با صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف خود، این امكان را فراهم آورند تا تمام مردم بتوانند از آب استفاده كنند. اعداد و ارقامی كه ارائه شد نشان می دهد كه به ازای هر متر مربع زیر بنای یك ساختمان تجاری- اداری كه فقط 12 ساعت در شبانه روز كار می كند در طول فصل گرمای هر سال حدود 500-650 لیتر آب توسط برج خنك كن مصرف می گردد. وقتی زیر بناهای ساختمانهایی كه در حال حاضر( و بعضا به صورت 24 ساعته) در شهر تهران تحت پوشش سیستم های تولید برودت توسط چیلرهای جذبی یا تراكمی با برج خنك كن هستند (بالغ بر چندین میلیون متر مربع) را در نظر بگیریم، آنگاه تاثیر انتخاب سیستم های تولید برودت در كم آبی مشهود تر خواهد بود. تحلیل مشابهی را نیز می توان در مورد كولرهای آبی انجام داد. اگر تعداد كولرهای آبی سطح تهران (منازل مسكونی و ساختمانهای اداری- تجاری) را 800000 دستگاه و مصرف آب هر كولر را در شبانه روز 100لیتر در نظر بگیریم، مصرف روزانه كولرهای آبی سطح شهر تهران حدود 80000 متر مكعب خواهد بود. با توجه به مشكل كم آبی شهر تهران و ساختمان های بزرگ و عمومی ای كه در نقاط مختلف شهر در حال ساخت هستند باید درانتخاب سیستم های تولید برودت با دقت بیشتر و رعایت تمام جوانب تصمیم گیری كرد تا مبادا آبی كه شاید تامین آن برای مصارف اضطراری و بهداشتی در آینده به دشواری صورت پذیرد را امروز با سهل انگاری و مصرف غیرضروری آن دربرج های خنك كن و كولرهای آبی هدر نداده باشیم. به یاد داشته باشیم كه كمبود برق را با ساخت نیروگاههای جدیدمی توان تامین كرد ولی كمبود آب قابل جبران و جایگزینی نیست.

;